Збірка тестів для виявлення та розвитку здібностей учнів

Анкета для виявлення обдарованих дітей (вчителю)

Уважно прочитайте та відзначте ті характеристики, які притаманні даній дитині:

 

 1. Має великий обсяг інформації.
 2. Багатий словниковий запас.
 3. Перенесення засвоєного на новий матеріал.
 4. Встановлення причинно – наслідкових  зв’язків.
 5. Уміння робити висновки.
 6. Участь у розв’язуванні складних проблем.
 7. Уміння вловлювати складні ідеї.
 8. Чутливість до протиріч.
 9. Використання альтернативних шляхів пошуку інформації.

10.Аналіз ситуації.

11.Уміння передбачити наслідки.

12.Уміння міркувати.

13.Використання ідей на практиці.

14.Здатність до перетворень.

15.Критичність мислення.

16.Швидкість мислення.

17.Багата уява.

18.Гнучкість мислення.

19.Здатність висловлювати оригінальні ідеї, винаходити щось нове.

20 . Висока допитливість

Опитувальник   творчого   потенціалу

 

Типологічний опитувальник творчого потенці­алу дає змогу оцінити рівень творчого потенціа­лу, уміння приймати нестандартні рішення.

До структури цього тесту входять такі підпіка­ли: допитливість, віра в себе, постійність, амбі­ціозність, «слухова» пам’ять, зорова пам’ять, прагнення незалежності, здатність абстрагува­тися, ступінь зосередженості. Ці здібності і скла­дають основні якості творчого потенціалу.

Тест дає змогу оцінити рівень творчого потен­ціалу, уміння прийняти нестандартні рішення.

Інструкція: виберіть один із запропонованих варіантів поведінки в заданих ситуаціях.

1.   Чи вважаєте ви, що навколишній світ мож­на поліпшити:

а) так; б) ні, він і так досить гарний; в) так, але тільки де в чому.

 

2.  Чи вважаєте ви, що самі можете брати участь у значних змінах навколишнього світу:

а) так, у більшості випадків; б) ні; в) так, у деяких випадках.

 

3.  Чи вважаєте ви, що деякі з ваших ідей спри­яли б прогресу в тій сфері діяльності, у якій ви працюєте (збираєтеся працювати):

а) так; б) так, за сприятливих обставин; в) лише деякою мірою.

 

4.  Чи вважаєте ви, що в майбутньому грати­мете настільки важливу роль, що зможете щось принципово змінити:

а) так, напевно; б) це малоймовірно; в) мож­ливо.

 

5.  Коли ви хочете розпочати якусь дію, чи думаєте ви, що виконаєте це:

а) так; б) часто думаєте, що не зумієте; в) так, часто.

 

6. Чи хочете ви зайнятися справою, якої аб­солютно не знаєте:

а) так, невідоме вас приваблює; б) невідоме вас не цікавить; в) усе залежить від характеру цієї справи.

 

7. Вам доводиться займатися незнайомою вам справою. Чи хочеться вам бути досконалим:

а) так; б) задовольнитеся тим, чого встигли домогтися; в) так, але тільки якщо вам це подо­бається.

 

8. Якщо незнайома справа вам подобається, чи хочете ви знати про неї все:

а) так; б) ні, ви хочете навчитися тільки ос­новного; в) ні, ви хочете тільки задовольнити свою цікавість.

 

9. Коли ви зазнаєте невдачі, то:

а) якийсь час виявляєте впертість, усупереч здоровому глузду; б) махнете рукою на цю витів­ку, тому що розумієте, що вона нереальна; в) продовжуєте робити свою справу, навіть коли стає очевидним, що перешкоди нездоланні.

10. Як, на вашу думку, треба вибирати про­фесію:

а) враховуючи своїх можливості, перспекти­ви; б) зважаючи на стабільність, значущість, потреби професії; в) переваги професії.

 

11. Подорожуючи, чи могли б ви легко орієн­туватися на маршруті, яким уже їздили:

а) так; б) ні, боїтеся заблукати; в) так, але тільки там, де вам сподобалося.

 

12. Одразу ж після якоїсь бесіди чи зможете
ви згадати все, про що йшлося:

а) так, легко; б) всього згадати не зможете; в) запам’ятовуєте тільки те, що вас цікавить.

 

13. Коли ви чуєте слово незнайомою мовою,можете повторити його по складах, без помил­ки, навіть не знаючи його значення:

а) так, легко; б) так, якщо це слово легко за­пам’ятати; в) повторите, але не зовсім правиль­но.

 

14. У вільний час ви полюбляєте:

а) залишатися наодинці; б) бути в компанії; в) вам байдуже, будете ви самі чи в компанії.

 

15. Ви займаєтеся якоюсь справою. Вирішує­те припинити це заняття тільки коли:

а) справу закінчено; б) ви більш-менш задо­волені; в) вам ще не все вдалося зробити.

 

16. Коли ви самі:

а) любите мріяти про абстрактне; б) за будь-яку ціну намагаєтеся знайти собі конкретне за­няття; в) іноді любите помріяти, але про речі, що пов’язані з вашою діяльністю (роботою, на­вчанням).

 

 

17. Коли якась ідея захоплює вас, ви будете думати про неї:

а) незалежно від того, де і з ким ви; б) ви змо­жете робити це тільки наодинці; в) тільки там, де буде не надто шумно.

 

18. Коли ви обстоюєте якусь ідею:

а) можете відмовитися від неї, якщо вислу­хаєте переконливі аргументи опонентів; б) на­полягатимете на своєму, які аргументи не вис­лухали б; в) зміните свою думку, якщо опір вия­виться надто сильним.

 

 

Обробка:

—за кожну відповідь «а» нараховують 3 бали;

—за відповідь «б» — 1 база відповідь «в» — 2 бали. Підрахувати загальну суму.

Інтерпретація

Запитання 1,6,7,8 визначають межу допит­ливості; запитання 2,3,4,5 — впевненість у собі; запитання 9 і 15 — амбіційність; запитання 12 та 13 — «слухову» пам’ять; запитання 11 — зоро­ву пам’ять; запитання 14 — прагнення бути не­залежним; запитання 16, 17 — здатність до аб­страгування; запитання 18 — ступінь зосеред­женості. Ці компоненти дають уявлення про основні риси творчого потенціалу. Загальна сума набраних балів дає змогу визначити рівень твор­чого потенціалу.

0—23 бали — низький рівень;

24—48 балів — середній рівень;

49 і більше — високий рівень.

Високий рівень — значний творчий потенці­ал, який надає багатий вибір творчих можливо­стей. Якщо є умови для застосування здібнос­тей, то дитині доступні найрізноманітніші види творчості.

Середній рівень — людина має риси, які до­зволяють займатися творчістю, але в неї є про­блеми, що гальмують творчий процес.

Низький рівень — творчий потенціал невели­кий. Але можна спробувати його збільшити за допомогою спеціальних вправ та підвищення впевненості у своїх силах.

 

 

Діагностичний тест «Здібності учня»

 

Учням, з якими проводиться робота з виявлення здібностей, роздаються аркуші з розкресленими контрольними листами з номерами запитань, поруч з якими школяреві потрібно записати знак «+», якщо відповідь позитивна, і знак «—» при негативній від­повіді. Зміст запитань зачитується педагогом.

Контрольний лист

1   2    3   4    5   6   7  8   9

10 11 12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32 33 34 35 36

37 38 39 40 4142 43 44 45

 

Зміст запитань:

• Чи правда, що в дитинстві ти любив(ла):

1.Довго гратися в рухливі ігри?

2.Придумувати ігри і верховодити в них?

3.Грати в шашки та шахи?

4.Ламати іграшки, щоб побачити, що в них усе­редині?

5.Читати вірші чи співати пісні?

6.Розмовляти з незнайомцями чи ставити їм за­питання?

7. Слухати музику та ритмічно танцювати під неї?

8. Малювати сам(а) чи спостерігати, як малюють інші

9. Слухати чи придумувати казки або якісь історії.

Чи подобається тобі зараз:

10.Займатися на уроках фізичної культури чи в спортивній школі або секції?

11.Добровільно брати на себе обов’язки органі­затора справи?

12.Допомагати товаришам розв’язувати матема­тичні задачі?

і 3, Читати про відомі відкриття й винаходи?

14.Браги участь у художній самодіяльності?

15.Допомагати іншим людям розібратися в їхніх проблемах?

16.Читати чи дізнаватися щось нове про мис­тецтво?

17.Займатися в художній студії, гуртках естетич­ного спрямування?

18.Писати твори на вільну тему?

 

•     Чи отримуєш ти особливе задоволення:

19.Від участі в спортивних змаганнях?

20.Від свого вміння розставити людей, розподі­лити роботу?

21.Від вирішення важких математичних задач?

22.Від ремонту побутових електро- та радіопри­ладів?

23.Від гри на сцені?

24.Від спілкування з людьми?

25.Від знайомства з новими музичними інстру­ментами, музичними творами?

26.Від відвідування художньої виставки?

27.Від розповіді якоїсь події, прочитаного чи по­баченого?

•     Чи часто тебе тягне:

28.До довгочасних фізичних занять?

29.До справ у групах, що вимагають твоєї іні­ціативи або наполегливості?

30.До розгадування математичних шарад?

31.До виготовлення яких-нсбудь виробів (мо­делей?)

32.Брати участь у постановці спектаклів?

33.Допомагати людям, співчувати їм?

34.Пограти на музичному інструменті?

35.Малювати фарбами або олівцями?

36.Писати вірші, прозу чи просто вести щоденник

Чи любиш ти впродовж тривалого часу:

37.Займатися спортом чи фізичною працею?

38.Енергійно працювати разом з іншими?

39.Займатися кресленням чи шашковими ком­бінаціями?

40.Розбиратися в механізмах, приладах?

41.Турбуватися про молодших, слабких чи хво­рих людей?

42.Думати над долями людей, героїв книг, що спо­добалися?

43.Виконувати музичні п’єси?

44.Малювати, ліпити, фантазуючи при цьому?

45.Готуватися до виступу, повідомлення, твору?

 

Інтерпретація

Кожен стовпчик по вертикалі характеризує один із напрямків у розвитку здібностей особистості:

I    — фізичні (спортивні)1, 10, 19, 28, 37.

II    організаційні — 2, 11, 20, 29, 38.

III    —математичні — 3, 12, 21, 30, 39.

IVкопструкторсько-технічні — 4, 13, 22, 31,40.

 

Vартистичні — 5, 14, 23, 32, 41.

VI—комунікативні–  6, 15, 24, 33, 42.

VIIмузичні – 7, 16, 25, 34, 43.

VIIIхудожньо-мистецькі8,17,26,35,44.
ІХ — філологічні – 9, 18, 27, 36, 45.

При обробці даних підраховується сума позитив­них відповідей з кожного стовпчика.

Для більш точного визначення особливостей об­дарувань на наступному етапі вивчення особистості використовуються нижче наведені методики.

 

 

Оцінка рівня творчого потенціалу особистості

 

Даний тест пропонується старшокласникам для самооцінки власного творчого потенціалу.

Тест дозволяє за 9-бальною шкалою провести самооцінку особистісних якостей або частоту їхнього прояву, які й характеризують рівень розвитку творчого потенціалу особистості.

Технологія проведення тесту. Подумки уявіть собі вищий (9 балів) рівень розвитку відповідної якості й дуже низький ((1 бал), потім знайдіть собі місце в 0-бальній шкалі і запишіть обраний бал самооцінки у свій оцінний аркуш.

 

 

  №

Запитання тесту

Шкала

оцінок

1 Як часто почату справу Вам удається довести до логічного кінця?

1,2,3,4,5,6,7,8,9

2 Якщо всіх людей подумки розділити на логіків і евристиків, тобто генераторів ідей, то якою мірою Ви – генератор ідей?

1,2,3,4,5,6,7,8,9

3 Якою мірою Ви відносите себе до людей рішучих?

1,2,3,4,5,6,7,8,9

4 Якою мірою Ваш «кінцевий  продукт», Ваш витвір найчастіше відрізняється від вихідного проекту, задуму?

1,2,3,4,5,6,7,8,9

5 Наскільки Ви здатні виявити вимогливість і наполегливість, щоб люди, які обіцяли Вам щось, виконали обіцяне?

1,2,3,4,5,6,7,8,9

6 Як часто Вам доводиться виступати з критичними судженнями на адресу іншої людини?

1,2,3,4,5,6,7,8,9

7 Як часто вирішення проблем, що виникли, залежить від Вашої енергії та напористості?

1,2,3,4,5,6,7,8,9

8 Який відсоток людей у Вашому колективі найчастіше підтримує Вас, Ваші ініціативи та пропозиції?

1,2,3,4,5,6,7,8,9

9 Як часто у Вас буває оптимістичний і веселий настрій?

1,2,3,4,5,6,7,8,9

10 Якщо всі проблеми, які доводилося Вам вирішувати за останній рік, умовно поділити на теоретичні та практичні, то яка питома вага серед них практичних?

1,2,3,4,5,6,7,8,9

11 Як часто Вам доводилося відстоювати свої принципи, переконання?

1,2,3,4,5,6,7,8,9

12 Якою мірою Ваша товариськість, комунікабельність сприяють вирішенню життєво важливих для Вас проблем?

1,2,3,4,5,6,7,8,9

13 Як часто у Вас виникають ситуації, коли найбільшу відповідальність за вирішення найбільш важливих проблем і справ у колективі Вам доводиться брати на себе?

1,2,3,4,5,6,7,8,9

14 Як часто та наскільки Ваші ідеї, проекти вдавалося втілювати в життя?

1,2,3,4,5,6,7,8,9

15 Як часто Вам удається, виявивши спритність і навіть заповзятість, хоч у чомусь випередити своїх суперників по навчанню?

1,2,3,4,5,6,7,8,9

16 Як багато людей  серед Ваших друзів і близьких, які вважають Вас людиною вихованою й інтелігентною?

1,2,3,4,5,6,7,8,9

17 Як часто Вам у житті доводилося робити щось таке, що було сприйняте навіть Вашими друзями як несподіванки, як щось принципово нове?

1,2,3,4,5,6,7,8,9

18 Як часто Вам доводилося докорінно змінювати своє життя або знаходити принципово нові підходи у вирішенні старих проблем?

1,2,3,4,5,6,7,8,9

 

Інтерпретація результатів.

На основі сумарного числа набраних балів визначається рівень Вашого творчого потенціалу:

18-39 балів – дуже низький рівень;

40-54 бали – низький;

55-69 балів – нижчий від середнього;

70-84 бали – трохи нижчий від середнього;

85-99 балів – середній;

100-114 балів – трохи вищий за середній;

115-129 балів – вищий від середнього;

130-142 бали – високий;

143-162 бали – дуже високий.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕСТ «ОБДАРОВАНІСТЬ УЧНЯ»

Мета:  виявити творчі та інтелектуальні здібності й задатки учня.

Респонденти: батьки учня.

Обладнання- роздруковані бланки опитувальника.

Інструкція: відповідаючи на запитання тесту, батьки помічають пункти, що підтверджують здібності дитини.

1.  Ваша дитина навчилася читати рано, до шестирічного віку:
а)самостійно — 7 балів;

б)із чиєюсь допомогою — 5 балів.

2.  Читає багато, причому швидко — 2 бали.

 1. Сама або із чиєюсь допомогою зацікавилася довідниками, словниками, енциклопедіями — 2 бали.
 2. Легко навчилася читати, але зазнає труднощів при читанні — 1 бал.
 3. Потайлива, не любить, коли втручаються в її справи, має друзів старших за віком — 2 бали.
 4. Воліє розмовляти зі старшими — 2 бали.
 5. Ставить багато складних запитань, чим дивує або розгублює дорослих — 2 бали.
 6. У неї завжди готові відповіді навіть на дуже несподівані запитання — 1 бал.
 7. Іноді неуважна, але завжди вміє зробити правильні узагальнення (скажімо, після перегляду кінофільму, телевізійної передачі або спостерігаючи за чим-небудь) — 2 бали.

 

10.Із задоволенням вступає в бесіду про навколишній світ, дає свою оцінку різним явищам — 1 бал.

11.Із невдоволенням ставиться до одноманітних, повсякденних справ (прибирання, миття підлоги і посуду, виконання навчальних завдань, що не вимагають більших зусиль) — 1 бал.

12.Чутлива до будь-якої несправедливості, якщо навіть це не стосується її особисто — 2 бали.

13. Любить жартувати, має почуття гумору — 2 бали.

14.Має багатий словниковий запас і вміло використовує в розмові різні терміни — 2 бали.

15. Любить складні ігри (шахи та ін.), що вимагають певної кмітливості — 2 бали.

16.Рано зацікавився тим, що вивчають у старших класах — 1 бал.

17.Віддає перевагу різноманітним заняттям, причому любить усе робити самостійно — 2 бали.

18.її цікавлять запитання світобудови й усе, що стосується давньої історії — 2 бали.

19.Навчається без особливих зусиль, швидко схоплює матеріал і має свою думку з багатьох питань – 2 бали.

20.У неї розвинене почуття сприйняття музики, прикладного мистецтва, навколишнього середовища, у всьому шукає гармонію – 2 бали.

 

Обробка отриманих результатів:

Підрахувати суму балів по тих позиціях , які найбільше відповідають рисам характеру й схильностям конкретної дитини.

Набрана сума не перевищує 9 балів. Варто подумати про активізацію занять із дитиною в плані загального розвитку. Необхідно розширити їй можливості для «проби сил» у різних областях, тому що її здібності ще не виявилися.

10-13 балів. Дитина має певні здібності, необхідно подбати про спеціальний розвиток його можливостей.

Більше 14 балів. Дитину відрізняє неординарність. Їй необхідна спеціальна програма навчання й розвитку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧИ РОЗВИВАЄТЕ ВИ ЗДІБНОСТІ СВОЄЇ ДИТИНИ?

 

Як можна зрозуміти складний світ дитини, відкрити його таємниці, знайти те, що найбільше її цікавить, хвилює? Отже, – те, що пов’язано з творчістю, талантом.

А чи замислювались ви, дорогі батьки, над тим, наскільки ефективним є ваш вплив на розвиток дитини?

Пропонуємо вам невеличку анкету, відповівши на запитання якої, ви самі зможете його оцінити. Анкета створена на підставі узагальнення матеріалів з досвіду виховання обдарованих дітей. В основу їх покладено добірку запитань, складену Д. Льюїсом (1979 р.).

 

АНКЕТА

1. Яка Ваша освіта: середня, середня спеціальна, вища? (Потрібне підкресліть)
2. У якій сфері людської діяльності Ви працюєте (медицина, освіта, економіка, право, військова, спорт і т.п)? Ваша професія?
3. Чим захоплюєтесь у вільний час?
    Так Іноді Ні
4. Чи на всі запитання дитини Ви відповідаєте так терпляче та відверто, як це можливо?      
5. Чи сприймає серйозно „дорослі” запитання та висловлювання дитини?      
6. Чи є у Вас вдома стенд (місце), на якому дитина може демонструвати свої роботи?      
7. Чи сварите дитину за безлад у її кімнаті чи на столі. Якщо це пов’язано з творчими заняттями і робота ще не закінчена?      
8. Чи є у дитини кімната виключно для її занять або частина кімнати (потрібне підкреслити)?      
9. Чи доручаєте дитині доручення, які їй під силу?      
10. Чи допомагаєте дитині будувати її власні плани та приймати рішення?      
11. Чи берете дитину у мандрівки цікавими місцями?      
12. Чи допомагаєте дитині удосконалити результат її роботи?      
13. Чи встановлюєте для дитини прийнятний поведінковий стандарт (у межах „розумного”) і слідкуєте, щоб вона його дотримувалась?      
14. Чи говорите дитині, що вона гірша за інших дітей?      
15. Чи караєте дитину. Принижуючи її?      
16. Чи забезпечуєте дитину книгами та матеріалами для її улюблених занять?      
17. Чи привчаєте дитину мислити самостійно?      
18. Чи привчаєте дитину до читання з дитинства?      
19. Чи спонукаєте дитину вигадувати історії, фантазувати?      
20. Чи дозволяєте дитині брати участь у плануванні сімейних справ та мандрівок?      
21. Чи хвалите дитину за вивчені вірші, розповіді, пісні?      
22. Чи вчите дитину вільно спілкуватися з дорослими будь-якого віку?      
23. Чи розробляєте практичні експерименти, аби допомогти дитині більше дізнатися про щось?      
24 Чи дозволяєте дитині гратися з усіляким непотребом?      
25. Чи спонукаєте дитину знаходити проблеми і потім розв’язувати їх?      
26. Чи знаходите в заняттях дитини щось гідне схвалення?      
27. Чи існують теми, які зовсім виключаєте у обговореннях із дитиною?      
28. Чи даєте дитині можливість самій приймати рішення?      
29. Чи допомагаєте дитині знаходити телепрограми, які заслуговують на увагу?      
30. Чи розвиваєте в дитині позитивне сприймання її здібностей?      
31. Чи відсторонюєтесь від невдач дитини, говорячи: „Я теж цього не вмію”?      
32. Чи заохочуєте в дитині максимальну незалежність від дорослих?      
33. Чи віддаєте перевагу самостійному виконанню головної частини роботи дитиною (за яку вона сама взялася), навіть якщо не впевнені в позитивному кінцевому результаті?      

 

Оцінювання результатів. Спочатку згідно з ключем підрахуйте бали.

Запитання №1: „вища” – 2 бали, „середня спеціальна” – 1 бал, „середня” – 0 балів;

Запитання №2:.(бали нараховуються залежно від того, наскільки багато знань та творчого підходу потребує професія): „потребує багато знань та творчого підходу” – 2 бали; „так собі” – 1 бал; „стереотипна діяльність” – 0 балів;

Запитання №3: якщо є хобі – 2 бали; немає – 0 балів;

Запитання №№ 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33: „так” – 2 бали; „іноді” – 1 бал; „ні” – 0 балів;

Запитання №№  7, 14, 27, 31: „так” – 0 балів; „іноді” – 1 бал; „ні” – 2 бали.

Складіть суму балів за трьома шкалами та оцініть рівень відповідного показника:

– інтелектуального розвитку (шкала включає запитання №№ 1, 4, 5, 16, 18, 20, 23, 27, 29);

високий рівень – 15-18 балів;

середній – 5-14 балів;

низький – 0-4 бали;

– творчих досягнень (запитання №№ 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 19, 22, 24, 25):

високий рівень – 19-22 балів;

середній – 5-18 балів;

низький – 0-4 бали;

– здатність до саморегуляції (запитання №№ 9, 10, 13, 14, 15, 17, 21, 26, 28, 30, 32, 33):

високий рівень – 21-26 балів;

середній – 7-20 балів;

низький – 0-6 бали;

 

 

 

Коли ви підрахуєте свої результати, ви зрозумієте, яким рівням вони відповідають. Отже, якщо ваша відповідь перебуває у межах „високого” рівня, можна сказати, що і ви докладаєте всіх зусиль для якнайповнішого розвитку у дитини її талантів і здібностей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕСТ

“Як виявити обдарованість дитини?”

(Опитувальник для батьків)

1.  Чим цікавиться ваша дитина?

2.  В якому віці вона навчилась писати, читати, рахувати?

3.  Чим ваша дитина займається у вільний час?

4.  Які і як часто ваша дитина задає вам питання;

5.  На які теми любить фантазувати?

6.  Чи можете ви навести приклад розв’язування вашою дитиною яких-небудь задач, проблем (ігрових, побутових). Як часто це трапляється (епізодично, часто, постійно)?

7.  Чи звертається ваша дитина за допомогою при розв’язуванні задач? Якщо так, то як часто?

8.  Чи відвідує ваша дитина гуртки, студії тощо. Якщо так то які?

 

1.   Якщо коло інтересів вашої дитини широке, то можливо, в неї є схильність до всебічної обдарованості. Це надійна гарантія того, що інтелект дитини буду розвиватися стабільно.

2.   Якщо ваша дитина читати, писати і рахувати навчилася лише у школі, не переживайте! Багато видатних людей також не засвоїли цієї “науки” у ранньому дитинстві. Протилежне також ні про що н свідчить, дитина може рано засвоїти програму, проте пізніше її розвиток може уповільнитись.

3.  Якщо дитина у вільний час тягнеться до інтелектуальної праці, в неї, безперечно, є задатки до загальної розумової обдарованості.

4.   Чим більше дитина задає питань, тим більше гарантій, що ми маємо справу з творчо обдарованою людиною, особливо якщо питання стосується властивостей речей.

5.   Коло фантазій дитини також допоможе вам у творчих нахилах дитини, якщо в неї “технічні” фантазії, вона більше схильна до технічної творчості, якщо “художні” – до мистецтва та літератури.

6.   Чим більше дитина “генерує” ідеї, чим більше на одне запитання чи проблемну ситуацію знаходить можливих рішень, тим більше це свідчить про нестандартність мислення та творчу натуру. Проте, якщо це трапляється епізодично, ще не поспішайте з висновками; якщо ж постійно – ви можете бути переконані, що у вашій сім’ї росте майбутній талант.

7.  Якщо дитина, часто звертається до вас за допомогою при розв’язуванні задач, задумайтесь: чи не сприяєте ви несамостійності мислення дитини. Спробуйте відучити дитину звертатися до вас за кожною дрібницею. І запам’ятайте: у кожній людині приховані якісь здібності. Треба лише встигнути їх побачити!

 

 

 

 

 

Тест «Не прогав вундеркінда»

Кожна дитина має свої, лише їй притаманні риси, які розпізнаються в ранньому віці, тому обов’язок батьків – виявити та розвинути приховані здібності та задатки.

У цьому може допомогти такий тест.

1. Ваша дитина навчилася рано, до шестирічного віку, читати:

– самостійно – 7 балів;

– за допомогою когось – 5 балів;

2. Читає багато книжок, причому досить швидко – 2 бали.

3.Сама або за допомогою когось зацікавилася словниками та енциклопедіями – 2 бали.

4. Легко навчилася читати, але відчуває труднощі під час читання – 1 бал.

5. Займається, зазвичай, за зачиненими дверима, а друзів має старших себе

– 2 бали.

6. Розмовляє зі старшими на рівних – 2 бали.

7.  Ставить багато різних каверзних запитань, інколи заганяючи дорослих у глухий кут – 2 бали.

8. Має готові відповіді навіть на несподівані запитання – 1 бал.

9.  Іноді неуважна, але завжди вміє робити цікаві повідомлення (скажімо, після перегляду кінофільму, телепередачі чи спостереження за чим-небудь) – 2 бали.

10.  Із задоволенням вступає в бесіду про навколишній світ, самостійно оцінює суспільні явища – 1 бал.

11.  Одноманітні справи (миття посуду, легкі навчальні вправи, які не потребують особливих зусиль) викликають нудьгу – 1 бал.

12.  Чутлива до несправедливості, навіть якщо це не стосується її особисто – 2 бали.

13.  Має багатий словниковий запас і вміло застосовує під час спілкування різні терміни – 2 бали.

14. Любить складні ігри (шахи тощо), які потребують кмітливості – 1 бал.

15. У ранньому віці цікавиться тим, що вивчають старшокласники – 1 бал.

16. Любить різні заняття, причому хоче роботи все самостійно – 2 бали.

17. Її цікавить Всесвіт, вона цікавиться питаннями світобудови й усім, що стосується давньої історії – 2 бали.

18. У школі навчається без особливих зусиль, швидко схоплює матеріал та має власну думку з багатьох питань – 2 бали.

19. Має розвинуте почуття сприймання музики, образотворчого мистецтва, навколишнього світу і в усьому знаходить гармонію – 2 бали.

 

Чи є ваша дитина «вундеркіндом» залежить від того, скільки балів вона отримує під час підрахунку. Слід врахувати, що об’єктивність тестування залежить від чітких відповідей на запитання. Якщо ви набрали від 10 до 13 балів – це свідчить про те, що ваша дитина мас певні здібності, а тому вам слід потурбуватися про те, щоб організувати її навчання та спрямувати розвиток її здібностей у потрібне русло.

АНКЕТИ ДЛЯ БАТЬКІВ

Анкета 1

 1. Що подобається дивитися та слухати вашій дитині?
 2. Чим вона полюбляє займатися на самоті, з однолітками, з близькими людьми?

3. Чи комбінує маля удома костюми з різних предметів одягу, уявляючи себе дійовою особою казки?

4. Чи прагне переказувати казкові події?

 1. Чи легко підхоплюється, почувши музику, чи любить тан­цювати, чи пригадує вдома таночки, хороводи, яких її вчили в садку?

6. Чи використовує як музичні інструменти предмети побуту, що звучать, намагаючись створити власну «музику»?

Анкета 2

 1. Чим цікавиться ваша дитина?
 2. В якому віці вона навчилася читати, рахувати, писати?
 3. Чим переважно займається вдома, на вулиці?
 4. Які і як часто дитина ставить вам запитання?
 5. На які теми любить фантазувати ваша дитина?
 6. Чи можете ви навести приклади вирішення вашою дити­ною будь-яких завдань, проблем?
  1. Як часто це трапляється (епізодично, часто, постійно)?
  2. Чи звертається ваша дитина за допомогою при розв’язуванні задач, якщо так, то до кого найбільше?
  3. Чи вважаєте, що ваша дитина має якісь здібності? У чому вони виявляються?

10. В якому віці ви виявили здібності у дитини і що робите,
аби розвинути їх?

 

Анкета З

 1. 1.     Чим полюбляє займатись ваша дитина у вільний час: читати, дивитись телевізор, що-небудь майструвати, прибирати, інше?
  1. Що робить ваша дитина вдома?
  2. З ким найбільше любить проводити час: з матір’ю, з бать­ком, з сусідами, з ровесниками, сама, з друзями?
  3. Чи відвідує ваша дитина гуртки, студії тощо? Якщо так, то які саме?
   1. Хто порадив вашій дитині їх відвідувати?
   2. Як ви стимулюєте розвиток здібностей у вашої дитини?
   3. Які труднощі виникають при цьому?
   4. Які форми роботи з дітьми, на вашу думку, доречно вико­ристовувати при роботі з обдарованими дітьми?

 

 

 

 

Щоб батькам було легше визначитися, в якій галузі яскраво виявляються здібності дитини, наводимо четверту анкету:

 1. Якщо порівнювати фізичну активність вашої дитини з ак­тивністю її ровесників, на чию користь буде це порівняння?
  1. У якому віці ваша дитина навчилася:
 • вирізати картинки ноягщями;
 • розфарбовувати малюнки всер дго і контурів;
 • зав’язувати шнурівку;
 • писати друкованими лі ерамі ахфавіту своє ім’я;
 • копіювати оповідання,   ірші;
 • називати літери алф  віту (ь книжках, на вивісках тощо);
 • читати по літерах, читати окремі слова, читати найпростіші дитячі книжки;
  • читати складніші книжки;
  • мовчки рахувати до 20, виконувати додавання, віднімання «по пам’яті»;
   • називати час;
   • рахувати гроші;
   • запам’ятовувати телефонні номери.

 

 1. Чи розуміє дитина деякі речі, які є досить складними для її віку? Наприклад, які?
 2. Чи використовує у своєму мовленні складні слова, чи гово­рить довгими реченнями?
 3. Чи можна сказати, що ваша дитина має надзвичайно гарну пам’ять?