Українська мова 6 кл, НВК №1

Посібник уміщує детальні поурочні плани для навчання української мови шестикласників, які  складено відповідно нової навчальної програми для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, розробленої на основі нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти

(затвердженої наказом МОНмолодьспорт України від 06 червня 2012 р. №664).

Планування здійснене у відповідності до вимог, які передбачає зміст освіти. Оскільки українська мова як навчальний предмет є не лише об’єктом вивчення, а й засобом навчання, звернено увагу на переорієнтування процесу оволодіння учнями знань про мову й формування мовних, мовленнєвих умінь і навичок, цінностей, способів діяльності та повноцінне засвоєння всіх ліній змісту мовної освіти, визначених Державним стандартом, – мовленнєвої, мовної, соціокультурної та діяльнісної. Відповідно до цього в учнів передбачається формування мовної, мовленнєвої, соціокультурної й діяльнісної компетентностей як складників комунікативної компетентності. До кожного уроку сформульовано навчальну, розвивальну й виховну мету, структуровано урок відповідно до його мети і завдань.

Посібник включає різні типи уроків, які охоплюють  усі сторони  навчально-виховного процесу – засвоєння знань, умінь та навичок, творче застосування їх на практиці,  узагальнення й систематизацію знань, а також контроль і корекцію знань у процесі навчання. У кожному плані розкрито хід роботи, у якому відбито структуру  уроку – зафіксовано кожен з його етапів, конкретизовано прийоми роботи, зміст питань і завдань для організації пізнавальної діяльності учнів, зміст навчальних проблем, перевірка й корекція, зміст домашніх завдань тощо. Структура уроків, зміст і послідовність пропонованих методів і прийомів навчання  відповідають рівневі пізнавальної активності та віковим особливостям  учнів шостого класу.

Посібник уміщує детальні плани уроків розвитку зв’язного мовлення. Основним завданням таких уроків є формування необхідних учням текстотворчих умінь на основі  засвоєних ними текстологічних знань. Умовно уроки розвитку зв’язного мовлення можна поділити на уроки засвоєння таких мовленнєвознавчих понять, як спілкування, мовлення, ситуація спілкування, текст, монолог і діалог, типи, стилі і жанри мовлення  і уроки формування текстотворчих умінь у процесі роботи над усними й письмовими переказами, творами різних типових значень, стилів та жанрів.  Пропоновані плани включають тексти для усних і письмових переказів, завдання до них, зразки творів тощо.

Завдання дібрано відповідно до завдань репродуктивного, пошукового, проблемного, практичного засвоєння знань. Різні завдання передбачають урізноманітнення навчання через використання інформаційних технологій.

Завдання й запитання різного рівня складності сприятимуть становленню й розвитку таких важливих якостей особистості, як рефлективність, спонтанність, критичність мислення.

Для творчих робіт усіх жанрів запропоновано сучасні теми, серед яких переважають теми дискусійного характеру, що привчає школярів як до формування й грамотного висловлення власної позиції, так і до толерантного ставлення до думок опонентів.

Посібник містить тести для тематичного контролю мовних знань і вмінь, тексти для диктантів, ситуативні вправи для створення діалогів, тексти для переказів і творчі завдання до них, тексти для аудіювання, читання мовчки із тестовими запитаннями до них для оцінювання навчальних досягнень  шестикласників за 12-бальною системою та читання вголос різних типів та жанрів.

Кількість поданих у кожному плані уроку вправ, а також обсяг дидактичного матеріалу свідомо збільшено, що дасть можливість учителю вибрати вправи й завдання, тексти і речення, які відповідатимуть рівневі підготовленості й інтересам учнів кожного конкретного класу та умовам роботи  в школі.

Завантажити

Недорого заказать здесь в любые районы москвы.