Трипільська цивілізація

У доісторичному минулому України можна знайти чимало яскравих подій та явищ, які ви­значили подальшу історію краю. Одним із таких епізодів стала поява трипільської протоцивілі­зації, яка, за даними археологічних досліджень, існувала у І половині VI—І половині III тис. до Р. Хр. Пропонований курс присвячений ви­світленню її історії. Мета курсу — ознайомлен­ня учнів з історіографією, фактажем та методи­кою історичних реконструкцій трипільської про­тоцивілізації за археологічними даними, розви­ток у них навичок самостійної наукової роботи, зокрема з використанням сучасних інформацій­них джерел у мережі Інтернет.

Між добою мисливських суспільств і пер­шими цивілізаціями ранньобронзового віку, які виникли в Єгипті, Месопотамії та ін­ших місцях, лежить досить довгий період, пов’язаний зі становленням основ цих цивілі­зацій — відтворюючого господарства, ремесел, перших міст, писемності. Для визначення іс-торико-культурних феноменів цього періоду вчені вживають поняття «протоцивілізація». Землеробські протоцивілізації Європи, до яких належить і трипільська, існували у VI—IV тис. до н. е., одночасно з протоцивілізаціями Ме­сопотамії, Єгипту, Індії, Китаю і певний час перебували приблизно на однаковому з ними рівні розвитку.

Протоміста, основи монументальної архі­тектури, розквіт ремесел (металургії, ткацтва, гончарства), розвиток знакових систем — ос­нови писемності — всі ці явища ставлять Три­пілля в один ряд із цивілізаціями Стародавньо­го світу V—IV тис. до Р. Хр. Трипільська прото­цивілізація залишила багату спадщину, заклав­ши основи хліборобства, тваринництва, реме­сел, світогляду.

Однак занепад і дезінтеграція Трипілля як ет­нокультурної та суспільно-економічної системи в другій половині IV тис. показали, що шлях, обраний цією цивілізацією, не був оптималь­ним. Цивілізаційний розвиток давніх суспільств у Європі починаючи з межі IV—III тис. до н. е. пішов іншим шляхом, ніж на Сході.

Завантажити

все займы на карту онлайн круглосуточно eurozaem