Правознавство, 9 клас

В умовах модернізації суспільства процес навчання націлений на створення умов для самовизначення й самореалізації особистості, на досягнення конкретних результатів у вигляді сформованих умінь і навичок, узагальнених способів діяльності, соціально-значущих компетенцій, у тому числі й уміння критично мислити.

Роки незалежності України характеризуються постійними змінами, особливо у сфері освіти. Незважаючи на те, що формування в учнів критичного мислення, навичок оцінювання суспільних явищ і процесів у Державному стандарті базової і повної середньої освіти визначено одним із завдань освітньої галузі, мусимо визнати відсутність повноцінного втілення задекларованої мети у навчальний процес. Проблемою залишається вміння учнів володіти такими мисленнєвими операціями, як аналіз, синтез, класифікація, узагальнення, порівняння тощо.

Головною метою сучасної школи в Україні є виховання свідомого громадянина своєї держави; соціально – зрілої, свідомої, працелюбної, творчої особистості, людини з високою правовою культурою а також застосування набутих знань у повсякденному житті. Виходячи з цього головними цілями курсу «Правознавство. Практичний курс» для 9 класу є:

–                     Формування правових знань та вмінь

–                     Формування таких компетентностей, як вміння працювати з нормативно – правовими актами, свідома оцінка правової ситуації в країні, правосвідомість та правова культура

–                     Розвиток критичного мислення учнів, творчих здібностей

–                     Підготовка учнів до свідомої активної участі у суспільному житті своєї держави

–                     Виховання в учнів особистих рис громадянина України

–                     Формування особистості, що усвідомлює свою роль у житті Європи

–                     Виховання учнів на основі загальнолюдських цінностей, ідей гуманізму та демократії

Застосування елементів критичного мислення та практичних ситуацій на уроках дає можливість учням самостійно працювати і набувати навичок співробітництва, уміння аналізувати сучасну правову ситуацію.

Створює умови для розвитку аналітичного мислення школярів,сприяє формуванню культури читання, що включає в себе вміння орієнтуватися в джерелах інформації, користуватися різними стратегіями читання, адекватно розуміти прочитане, сортувати інформацію з погляду її важливості, “відсіювати” другорядну, критично оцінювати нові знання, робити висновки й узагальнення.

Автори даного посібника бажають успіху у вивчені такого цікавого та життєво необхідного предмету як правознавство.

Завантажити